Privacyverklaring NL

Deze privacyverklaring geldt voor die websites van DutchGiraffe en onze gelieerde ondernemingen die links naar deze verklaring bevatten.

Identiteit

De verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is DutchGiraffe | Digital Creatives B.V. (hierna: DutchGiraffe) en bereikbaar via email op [email protected]

Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een abonnement aan u, het verzenden van een nieuwsbrief of het afhandelen van een sollicitatie.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als u onze producten & diensten afneemt, ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief of de sollicitatieprocedure loopt.

Bij contract beëindiging, nieuwsbrief uitschrijving of einde van sollicitatie procedure worden persoonlijke gegevens binnen 24 maanden verwijderd.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Als u geen gegevens wenst te verstrekken kunnen wij onze producten of diensten niet aan u leveren.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt

Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.

Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.

Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen maken wij gebruik van de volgende cloud services;

– Hosting ; Savvii.nl, TransIP.nl,
– Website beheer ; manageWP
– Website gebruik ; Google Analytics
– Email provider ; Google G suite
– Payment Provider ; Mollie, PayPal
– ERP ; Simplicate
– Finance ; Exactonline.nl
– Marketing ; MailChimp.com, LaPosta.nl
– Online chat service ; Zendesk
– Software downloads and purchases ; Apple App Store

Uw keuzemogelijkheden

Wilt u bezwaar maken, inzage vragen, rectificatie vragen, verzoek tot wissen, overdragen of intrekken van uw gegevens stuur een email naar [email protected]

Klachten kunt u melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Privacy Statement EN

This privacy statement applies to those websites of DutchGiraffe and our affiliates that contain links to this statement.

Identity

The responsible authority for registering, processing and using your personal information is DutchGiraffe | Digital Creatives B.V. (hereafter: DutchGiraffe) and can be reached via email at [email protected]

Personal information

We collect your personal data for various purposes, such as processing your order, conducting correspondence with you, providing a subscription to you, sending a newsletter or handling an application.

We keep your personal information as long as you purchase our products & services, are registered for our newsletter or the application procedure is running.

In case of contract termination, newsletter cancellation or termination of application procedure, personal data will be deleted within 24 months.

We may combine the information we have collected from you with the information we have obtained from other sources. This allows us to improve the overall accuracy and completeness of the information and to better tailor our contacts with you.

In addition, we may also collect information regarding your use of our websites. For this we use various techniques, including cookies.

If you do not wish to provide information we can not deliver our products or services to you.

What are your personal details used for

For dealing with your requests, by ourselves or by others involved in the settlement.

For establishing contact with you, for customer satisfaction surveys or market research, or in connection with certain transactions.

To support products or services that you have purchased from us we use the following cloud services;

– Hosting ; Savvii.nl, TransIP.nl, Hetzner.com, SiteGround.com
– Website beheer ; manageWP
– Website gebruik ; Google Analytics
– Email provider ; Google G suite
– Payment Provider ; Mollie, PayPal
– ERP ; Simplicate
– Finance ; Exactonline.nl
– Marketing ; MailChimp.com
– Online chat service ; Zendesk
– Software downloads and purchases ; Apple App Store

Your choices

If you want to raise an objection, request access, request rectification, request to delete, transfer or withdraw your data please send an email to [email protected]

You can report complaints to the Dutch Data Protection Authority