Algemene Voorwaarden voor Workshops en Masterclasses

Deze Algemene Voorwaarden voor Workshops en Masterclasses, hierna te noemen AVWM, zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van DutchGiraffe en van toepassing op alle aangeboden workshops en trainingen. Indien schriftelijk afwijkingen op deze AVWM overeengekomen zijn, dan worden deze geacht te dienen als aanvulling op deze AVWM, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen DutchGiraffe en de deelnemer is definitief na het sturen van de bevestigingsemail door DutchGiraffe na inschrijving van de deelnemer.

Deelnamekosten

De kosten van het deelnemen aan een workshop en/of training gelden per deelnemer en zijn exclusief 21% BTW en inclusief trainingsmateriaal, tenzij anders is aangegeven in de beschrijving van de workshop of training.

Betalingsvoorwaarden

Na de bevestiging van de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 30 dagen na dagtekening betaald dient te worden. Hierbij geldt dat de factuur echter uiterlijk 1 week voor de workshop en/of trainingsdag moet zijn voldaan.

Annulering en voortijdig beëindigen door de deelnemer

Indien de deelnemer door omstandigheden niet aan de workshop of training deel kan nemen, mag de deelnemer, in overleg met DutchGiraffe een vervanger laten deelnemen. In alle andere gevallen kan de deelnemer zijn of haar deelname schriftelijk annuleren. Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang wordt € 50,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang, wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Wanneer de deelnemer niet verschijnt, wordt dit aangemerkt als annulering. In geval de deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds stopt of anderszins niet aan de training deelneemt, vervalt het recht op (gedeeltelijke) restitutie.

Annulering of wijziging door DutchGiraffe

DutchGiraffe houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een workshop of training te annuleren. Eventuele in rekening gebrachte kosten worden in dat geval gecrediteerd. DutchGiraffe is te allen tijde gerechtigd datum, tijdstip, tijden en locatie van een training te wijzigen. Indien de wijziging als gevolg heeft dat de deelnemer de workshop of training naar redelijkheid niet kan volgen, kan DutchGiraffe besluiten (een gedeelte van) de deelnamekosten te crediteren.

Klachten

Klachten over de training dienen door de deelnemer binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan DutchGiraffe. Indien een klacht gegrond is, kan DutchGiraffe besluiten (een gedeelte van) de deelname kosten te crediteren.